Stort engagemang för att nå miljömålen

Stort engagemang för att nå miljömålen

Bara två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet för grundvatten, kommer troligtvis inte att nås. Läs mer på sgu.se

2018-04-03 10:51